Records by time  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered 44× 10× 60×

Piratula knorri (Scopoli, 1763)

Czech nameslíďák pobřežní
Threat levelEndangered
Records60 nálezů, 42 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-1300

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (60 used records)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4843727
Neurčeno117012
Smyk11003
Prosev162204
Zemní past2716213
Sklepávání01101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Písčité břehy3102
Štěrkové břehy řek10808
Bylinné porosty břehů3305
Kamenité břehy potoků0201
Bahnité břehy1101
Neurčeno3620017
Suché doubravy2303
Břehy tekoucích vod3864918
Rašeliniště5001
Lesy1201
Mokré louky1101
alpínské trávníky3301
 MalesFemalesJuvenilesRecords