Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1418× 217× 1637×
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 44× 10× 60×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 407× 78× 490×
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 284× 11× 297×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2484 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7378 2853 603 898
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 27 16 2 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2153 576 64 328
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1724 421 14 149
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4412 1832 263 427
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 11 7 0 12
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 38 24 0 67
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 176 108 0 47
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 552 351 28 186
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 48 43 7 27
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 78 56 4 61
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 177 81 2 75
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 89 205 23 75
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 16 22 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 66 52 2 23
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 9 1 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 100 162 4 36
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 10 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 12 0 8
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 34 0 18
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 28 1 11
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 11 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 2
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 91 166 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2484 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5070 2275 394 559
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 36 20 0 17
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 866 383 11 145
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 190 77 0 38
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1469 806 55 174
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 264 109 4 50
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1702 530 6 180
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1018 403 41 149
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 600 174 4 94
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 1 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 435 308 28 102
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 52 24 2 33
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 64 14 1 18
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1300 417 300 105
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 76 12 0 9
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 886 274 12 94
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 5 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 173 92 25 42
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 92 14 10 32
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 67 5 33
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 38 64 9 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 12 0 16
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 422 101 4 51
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 2 2 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 232 62 3 39
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 241 40 0 16
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 230 98 26 35
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 42 8 4 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 197 41 2 27
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 10 5 0 8
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 149 20 25
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 44 22 0 14
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 82 19 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 138 77 0 23
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 53 25 0 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 3 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 9 0 4
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 10 1 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 183 79 0 11
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 12 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 16 2 2 6
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 57 37 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 2 0 4
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 7 0 10
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 3 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 6 2 7
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 10 8 0 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 2 0 8
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 7 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 3 0 5
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 10 0 9
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 16 4 0 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 3 1 5
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 6 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 24 4 0 7
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 92 37 0 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 11 3 35 4
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 3
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 1 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 5 0 4
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 10 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 3 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 4 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy