Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 1418x 124x 1544x

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

České jménoslíďák vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1544 nálezů, 217 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-600-1000

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1117 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr55033226168
Zemní past69612683601837
Smyk100162436
Prosev831931664
Sklepávání1328111
Eklektor0501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1037 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník0101
Močály43530628101
rašeliniště1001
lužní lesy nížin6023
Bahnité říční náplavy0201
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy59424019545
Slatiniště229972633
Porosty vysokých ostřic2091482024
Bažinné olšiny8862741294
Pískovna0202
Vrchoviště238241555
Rašeliniště a slatiniště9214261485
Vlhké louky101440040143
Přechodová rašeliniště3081333429
Horské buko-jedlové lesy1504
Kamenolom3002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou18379010
Kulturní lesy11018
Bylinné porosty na březích potoků a řek19738225
Břehy tekoucích vod20967533
Rašelinné březiny a bory173922541
Horské smrčiny1103
Lužní lesy47811410140
Bylinný lem lesa1001
Louky23262339
Stojaté a pomalu tekoucí vody5325013
Suťové a roklinové lesy0101
Podmáčené smrčiny5737010
Skalní stepi na vápencových podkladech2101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy21658215
Lesy8219225
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy67010
Borové monokultury1001
Rákosiny, orobincové porosty42297447
Haldy a výsypky0001
Pískovcová skalní města13877023
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod2203
Písečné přesypy1001
Lesní okraje2526
Acidofilní bukové bučiny0101
Acidofilní bory1402
Louky a pastviny0011
Slaniska1011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3105
Širokolisté vysokostébelné nivy81009
Urbánní biotopy7103
Kácené vrbové křoviny15205
Pole2003
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5102
Smrkové monokultury1004
Polní meze2704
Ruderály51106
Kultury jehličnanů1001
Štěrkové lavice0201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0201
Lesní paseky0101
Lesní cesta931002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy1001
Parky0201
Mezofilní louky1001
Luční úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy