Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1418× 215× 1635×

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

České jménoslíďák vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1635 nálezů, 241 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1635 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr55235128186
Zemní past73702849603897
Prosev892052375
Vysavač2502
Neurčeno44121832263427
Smyk100162436
Sklepávání1328111
Eklektor0501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1635 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1605
Rašeliniště146980655174
Neurčeno50702275394559
Lesní okraje2627
Močály43530828102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny16408
Bylinné porosty břehů19741227
Kamenolomy4103
Mokré louky101840341149
Mezofilní louky2402
Vlhké lesní lemy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod422101451
Luční ostřicové mokřady230982635
Ostřicové porosty stojatých vod2091492025
Lužní lesy nížin1300417300105
Horská vřesoviště0001
Dubohabřiny7104
Vlhké doubravy0101
Kukuřičná pole2001
Porosty borůvek18379011
Suťové a roklinové lesy0102
Rašelinné bory173922542
Bahnité břehy0201
Mokřadní olšiny8862741294
Horské bučiny1504
Výsadby jehličnanů410114
Břehy tekoucích vod20967533
Horské smrčiny4208
Louky23262339
Stojaté a pomalu tekoucí vody5325013
Podmáčené smrčiny5737010
Skalní stepi na vápenci2101
Lesy8219225
Suché doubravy67010
Haldy a výsypky0001
Stinné skály nižších poloh13877023
Písčité břehy2203
Písčiny1001
Bučiny nižších poloh0101
Acidofilní bory1402
Louky a pastviny0011
Slaniska1011
Širokolisté horské nivy81009
Ruderály121209
Ostatní pole2003
Pastviny2704
Štěrkové břehy řek0201
Suché křoviny0201
Paseky0101
Lesní cesta931002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0201
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy