Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 1418x 152x 1572x

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

České jménoslíďák vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1572 nálezů, 234 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-600-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1572 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr55234126177
Zemní past69762695601851
Neurčeno44121832263427
Prosev851961669
Smyk100162436
Sklepávání1328111
Eklektor0501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1572 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje2627
Hliník0101
Močály43530828102
Kamenolomy1101
Mokré louky4104
Mezofilní louky1401
Neurčeno46712111386507
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
Luční ostřicové mokřady1102
Bylinné porosty břehů0101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lužní lesy nížin12525
Horská vřesoviště0001
Rašeliniště1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1201
Dubohabřiny2002
Kukuřičná pole2001
Porosty borůvek0001
Suťové a roklinové lesy0001
Rašelinné bory0001
Bahnité říční náplavy0201
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy59424019545
Slatiniště229972633
Porosty vysokých ostřic2091482024
Bažinné olšiny8862741294
Pískovna0202
Vrchoviště238241555
Rašeliniště a slatiniště9214261485
Vlhké louky101440040143
Přechodová rašeliniště3081333429
Horské buko-jedlové lesy1504
Kamenolom3002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou18379010
Kulturní lesy11018
Bylinné porosty na březích potoků a řek19738225
Břehy tekoucích vod20967533
Rašelinné březiny a bory173922541
Horské smrčiny1103
Lužní lesy47811410140
Bylinný lem lesa1001
Louky23262339
Stojaté a pomalu tekoucí vody5325013
Suťové a roklinové lesy0101
Podmáčené smrčiny5737010
Skalní stepi na vápencových podkladech2101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy21658215
Lesy8219225
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy67010
Borové monokultury1001
Rákosiny, orobincové porosty42297447
Haldy a výsypky0001
Pískovcová skalní města13877023
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod2203
Písečné přesypy1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Acidofilní bory1402
Louky a pastviny0011
Slaniska1011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3105
Širokolisté vysokostébelné nivy81009
Urbánní biotopy7103
Kácené vrbové křoviny15205
Pole2003
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5102
Smrkové monokultury1004
Polní meze2704
Ruderály51106
Kultury jehličnanů1001
Štěrkové lavice0201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0201
Lesní paseky0101
Lesní cesta931002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy1001
Parky0201
Mezofilní louky1001
Luční úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy