Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1418× 174× 1594×

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

České jménoslíďák vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1594 nálezů, 237 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1594 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr55234827183
Prosev862001771
Zemní past72202764601865
Neurčeno44121832263427
Smyk100162436
Sklepávání1328111
Eklektor0501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1594 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje2627
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1504
Rašeliniště146980454172
Močály43530828102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny16408
Bylinné porosty břehů19741227
Kamenolomy4103
Neurčeno49152180386521
Mokré louky101840341149
Mezofilní louky2402
Vlhké lesní lemy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod422101451
Luční ostřicové mokřady230982635
Ostřicové porosty stojatých vod2091492025
Lužní lesy nížin1300417300105
Horská vřesoviště0001
Dubohabřiny7104
Vlhké doubravy0101
Kukuřičná pole2001
Porosty borůvek18379011
Suťové a roklinové lesy0102
Rašelinné bory173922542
Bahnité břehy0201
Mokřadní olšiny8862741294
Horské bučiny1504
Výsadby jehličnanů410114
Břehy tekoucích vod20967533
Horské smrčiny4208
Louky23262339
Stojaté a pomalu tekoucí vody5325013
Podmáčené smrčiny5737010
Skalní stepi na vápenci2101
Lesy8219225
Suché doubravy67010
Haldy a výsypky0001
Stinné skály nižších poloh13877023
Písčité břehy2203
Písčiny1001
Bučiny nižších poloh0101
Acidofilní bory1402
Louky a pastviny0011
Slaniska1011
Širokolisté horské nivy81009
Ruderály121209
Ostatní pole2003
Pastviny2704
Štěrkové břehy řek0201
Suché křoviny0201
Paseky0101
Lesní cesta931002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0201
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy