Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 595× 255× 862×

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

České jménoslíďák černobílý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy862 nálezů, 212 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (Af.?) (Az.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (862 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1571507173529
Individuální sběr1508927100
Prosev4471018
Smyk84512
Neurčeno2354610195
Žlutá miska0202
Sklepávání871206
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (862 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky3006
Kamenolomy429918
Neurčeno581157160349
Lesy0001
Mezofilní louky11609
Suché louky3151151974
Ruderály154010
Travnaté stepi3102
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Mokřady1001
Výsadby listnáčů821105
Suché křoviny4016117
Paseky426413
Nízké xerofilní křoviny3201
Vřesoviště nižších poloh41303
Louky25527
Xerotermní travinobylinná společenstva16568754
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2202
Mokré louky64012
Pastviny98217
Suché doubravy6523019
Ostatní pole2003
Ostřicové porosty stojatých vod10707
Okraje silnic39906
Ovocné sady s luční vegetací225013
Reliktní bory na skalách4417
Skalní stepi na vápenci19362946
Rašelinné bory2002
Těžební jámy0101
Dubohabřiny1102
Písčiny1034
Lužní lesy nížin10404
Porosty borůvek10940126
Úhory4909
Břehy tekoucích vod5214
Kamenité suti nižších poloh0202
Ovocné sady a vinohrady1001
Výsadby jehličnanů427011
Rašeliniště279111
Lesní okraje167020
Slaniska951723
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Stinné skály nižších poloh1102
Acidofilní bory36207
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
Přirozené lesy12806
Lesostepní doubravy156115
Štěrkové břehy řek0001
Písčité břehy1001
Lesy17305
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Interiéry budov1001
Obhospodařované pozemky0011
Vlhké lesní lemy2002
Haldy a výsypky0003
Lesní cesta5402
Louky a pastviny4406
alpínské trávníky0101
Polní biotopy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy