Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 11× 393× 119× 530×

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

České jménoslíďák úhorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy530 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-650

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (529 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0011
Individuální sběr6553354
Zemní past811416229325
Neurčeno99754132
Smyk18358
Prosev32727
Sklepávání1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (529 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3212
Suché louky30316343112
Neurčeno1811397185
Kamenolomy15402
Ovocné sady s luční vegetací0202
Vřesoviště nižších poloh2502
Travnaté stepi0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1818117
Lesní okraje2186
Paseky1001
Suché doubravy111203
Jeskyně1101
Ruderály0101
Okraje silnic0101
Haldy a výsypky0006
Porosty borůvek5004
Stinné skály nižších poloh5101
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápenci318124176122
Ostatní pole5103
Mokřadní olšiny0101
Reliktní bory na skalách0101
Pastviny16404
Mokré louky0101
Acidofilní bory10404
Suché křoviny17305
Kamenité suti nižších poloh12604
Lesostepní doubravy6535621
Úhory0202
Písčiny9314
Louky a pastviny261718
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy