Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 80× 84× 178×

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

České jménoslíďák zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy178 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-950

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (178 použitých nálezů)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past454232975
Individuální sběr3755037
Prosev2002
Sklepávání0101
Neurčeno5222061
Smyk0402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (178 použitých nálezů)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy3202
Kamenolomy1117014
Suché křoviny1001
Neurčeno4412251117
Suťové a roklinové lesy4001
Mezofilní louky1202
Nízké xerofilní křoviny4201
Travnaté stepi3102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2302
Suché doubravy242815
Zahrady0101
Okraje silnic0101
Lesní okraje2103
Kamenité suti nižších poloh2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
Suché louky31075
Skalní stepi na vápenci1302
Ruderály0201
Lesy0101
Porosty borůvek0301
Pastviny1001
Železniční náspy34202
Interiéry budov0101
Ostatní pole4002
 SamciSamiceMláďataNálezy