Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 407× 78× 490×

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

České jménoslíďák malý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy490 nálezů, 149 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (490 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past215357664328
Individuální sběr7856461
Vysavač9116602
Neurčeno3824067
Smyk81208
Prosev6652223
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (490 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno86638311145
Kamenolomy14315
Močály5224233
Bylinné porosty břehů10508
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Štěrkové břehy řek1202
Mokřadní olšiny9507
Mokré louky600174494
Rašeliniště264109450
Lužní lesy nížin761209
Ostřicové porosty stojatých vod4422014
Horské biotopy0101
Luční ostřicové mokřady428410
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod52210
Břehy tekoucích vod1412016
Ruderály16226
Louky24140016
Výsadby jehličnanů1303
Slaniska17852
Lesní okraje1205
Haldy a výsypky113354
Pastviny8305
Mezofilní louky2304
Stojaté a pomalu tekoucí vody5304
Bučiny nižších poloh1102
Ostatní pole3405
Dubohabřiny0101
Suché křoviny0201
Úhory923706
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Porosty borůvek6203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Lesy0101
Podmáčené smrčiny1001
Ovocné sady s luční vegetací24407
Rašelinné bory0202
Lesní cesta5001
Suché louky0101
Přirozené lesy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy