Records by time  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Not endangered 407× 92× 504×

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

Czech nameslíďák malý
Threat levelNot endangered
Records504 nálezů, 159 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Sabol
Distribution areaEuropean - Me. (Az.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (503 used records)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past215657664341
Individuální sběr7856461
Vysavač9116602
Neurčeno3824067
Smyk81208
Prosev6652223
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (504 used records)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřady3009
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod62211
Neurčeno86638311145
Kamenolomy14315
Močály5224233
Rašeliniště264109451
Louky0002
Lesy0001
Bylinné porosty břehů10508
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Štěrkové břehy řek1202
Mokřadní olšiny9507
Mokré louky600174494
Lužní lesy nížin761209
Ostřicové porosty stojatých vod4422014
Horské biotopy0101
Luční ostřicové mokřady428410
Břehy tekoucích vod1412016
Ruderály16226
Louky24140016
Výsadby jehličnanů1303
Slaniska17852
Lesní okraje1205
Haldy a výsypky113354
Pastviny8305
Mezofilní louky2304
Stojaté a pomalu tekoucí vody5304
Bučiny nižších poloh1102
Ostatní pole3405
Dubohabřiny0101
Suché křoviny0201
Úhory923706
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Porosty borůvek6203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Lesy0101
Podmáčené smrčiny1001
Ovocné sady s luční vegetací24407
Rašelinné bory0202
Lesní cesta5001
Suché louky0101
Přirozené lesy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords