Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Almost threatened 49× 24× 75×

Clubiona brevipes Blackwall, 1841

Czech namezápředník krátkonohý
Threat levelAlmost threatened
Records75 nálezů, 42 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2022
Distribution areaEuropean (Gr., Az.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (75 used records)
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr416212
Zemní past75012
Smyk1203
Nárazová past10307
Sklepávání1607
Neurčeno1516220
Prosev1001
Eklektor416013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (75 used records)
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny0221
Neurčeno914221
Lesostepní doubravy4307
Lužní lesy nížin622015
Horské smrčiny1102
Vřesoviště nižších poloh0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3506
Suché lesní lemy3202
Lesní okraje1404
Stinné skály nižších poloh1001
Písčiny3101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Reliktní bory na skalách0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Kamenolomy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1202
Břehy tekoucích vod1001
Suché louky6202
Skalní stepi na vápenci0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Výsadby listnáčů0202
Suché doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords