Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Not endangered 135× 19× 162×

Tapinocyba affinis Lessert, 1907

Czech namepavučenka nevýrazná
Threat levelNot endangered
Records162 nálezů, 61 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2021 , Pavel Vonička
Distribution areaEuropean - ME (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (162 used records)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past14037085
Prosev1137124
Individuální sběr1829019
Neurčeno102326
Eklektor5202
Smyk21006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (162 used records)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno2025339
Lesy0405
Suťové a roklinové lesy1703
Skály a sutě v horách0612
Reliktní bory na skalách1402
Vlhké lesní lemy0101
Rašeliniště5409
Horské biotopy0101
Suché doubravy3504
Pastviny1001
Stinné skály nižších poloh20207
Mezofilní louky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů266018
Horské smrčiny10404
Kamenité suti nižších poloh1203
Jeskyně5002
Ruderály1001
Paseky71010
Suché louky0101
Výsadby jehličnanů185015
Přirozené lesy1205
Luční ostřicové mokřady1001
Bučiny nižších poloh1303
Dubohabřiny3001
Suché křoviny4201
Úhory161201
Louky2003
Močály1001
Podmáčené smrčiny17002
Rašelinné bory1001
Lesní okraje1001
Výsadby listnáčů1302
Horská vřesoviště2001
Horské bučiny3403
Lesostepní doubravy0101
Acidofilní bory8901
Lužní lesy nížin3203
Mokřadní olšiny0101
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords