Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Not endangered 123× 14× 139×

Ceratinella brevipes (Westring, 1851)

Czech namepavučenka krátkonohá
Threat levelNot endangered
Records139 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2023 , Filip Trnka
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (139 used records)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past18893195
Vysavač1202
Individuální sběr7407
Neurčeno93018
Smyk46010
Prosev3205
Sklepávání1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (139 used records)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřady1001
Neurčeno5466047
Lužní lesy nížin2102
Rašeliniště810012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1002
Horské biotopy3103
Lesní okraje0101
Bučiny nižších poloh2103
Mokré louky419022
Močály2304
Haldy a výsypky0001
Ostřicové porosty stojatých vod35915
Bylinné porosty břehů13707
Acidofilní bory15007
Výsadby jehličnanů0101
Suché křoviny10005
Břehy tekoucích vod1001
Lesostepní doubravy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva20001
Mezofilní louky2002
Polní biotopy1001
Úhory0101
Mokřadní olšiny0101
alpínské trávníky1001
Louky0007
 MalesFemalesJuvenilesRecords