Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 75× 29× 107×

Labulla thoracica (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka pařezová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy107 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (107 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1101
Individuální sběr6652828
Prosev211716
Neurčeno511138
Zemní past613422
Sklepávání1001
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (107 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy111512
Horské smrčiny1933
Lesy0101
Dubohabřiny0101
Bučiny nižších poloh1305
Neurčeno6101045
Výsadby jehličnanů0616
Lužní lesy nížin0101
Horské bučiny4357
Kamenolomy1002
Reliktní bory na skalách1102
Stinné skály nižších poloh2825
Břehy tekoucích vod0101
Skály a sutě v horách0101
Lesní okraje0213
Skalní a suťové biotopy239136
Jeskyně0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Přirozené lesy0101
Suché louky0302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy