Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered 160× 25× 185×

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

Czech namepavučenka sítinná
Threat levelNot endangered
Records185 nálezů, 59 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record 2021 , Eva Líznarová
Distribution areaEuropean - Me. (SW Europe
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (185 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past15173097
Vysavač0602
Individuální sběr1234020
Neurčeno4727044
Smyk2807
Prosev824214
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (185 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno7338060
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4508
Ostřicové porosty stojatých vod9709
Okraje silnic3503
Luční ostřicové mokřady2103
Výsadby jehličnanů3302
Rašeliniště1915017
Mokré louky5841234
Močály252709
Bylinné porosty břehů6407
Horské biotopy0101
Mokřadní olšiny5907
Lužní lesy nížin3002
Haldy a výsypky0002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod0302
Kamenolomy0101
Louky1002
Porosty borůvek0101
Ruderály3404
Acidofilní bory1201
Ovocné sady s luční vegetací5408
Ostatní pole0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords