Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 78× 14× 96×

Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménoplachetnatka prosedlaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy96 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (96 použitých nálezů)
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3225139
Individuální sběr619011
Neurčeno1133037
Sklepávání3403
Smyk2103
Eklektor1113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1931041
Slaniska1001
Lesní okraje0101
Rašeliniště920015
Močály0101
Kamenolomy2301
Porosty borůvek1101
Mokré louky0101
Výsadby jehličnanů12318
Lesy4607
Stinné skály nižších poloh2305
Podmáčené smrčiny0101
Horské bučiny0101
Louky0101
Kamenité suti nižších poloh1402
Mokřadní olšiny0101
Horské smrčiny0202
Paseky1001
Bučiny nižších poloh2001
Suťové a roklinové lesy1202
Horská vřesoviště0101
Haldy a výsypky0011
 SamciSamiceMláďataNálezy