Records by time  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi (Latreille, 1804) Not endangered 83× 30× 121×

Meta menardi (Latreille, 1804)

Czech namemeta temnostní
Threat levelNot endangered
Records121 nálezů, 66 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2024 , Ondřej Machač
DescriptionMeta temnostní, Meta menardi, je dnes řazena do čeledi čelistnatkovitých, do velmi blízkého příbuzenstva křižáků (dříve se jí říkalo křižák temnostní). Je to hojný druh obývající nehluboké podzemní prostory, prostory mezi balvany v sutích, ve vchodech do jeskyň, ve sklepích, dolech.
Distribution areaEuropean (Af.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark (Preference: Vysoká)
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1300

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (121 used records)
Meta menardi (Latreille, 1804) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování11224
Fotografie01006
Individuální sběr19481946
Neurčeno1848029
Zemní past1551529
Prosev1113
Eklektor2002
Smyk2862
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (121 used records)
Meta menardi (Latreille, 1804) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenolomy1121
Interiéry budov620212
Jeskyně5131019
Skalní a suťové biotopy1101
Stinné skály nižších poloh21015
Skály a sutě v horách2512
Neurčeno2175742
Kamenité suti nižších poloh1151826
Výsadby jehličnanů2002
Rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Vnější stěny budov1101
Suťové a roklinové lesy2126
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords