Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 83× 30× 121×

Meta menardi (Latreille, 1804)

České jménometa temnostní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy121 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
PopisMeta temnostní, Meta menardi, je dnes řazena do čeledi čelistnatkovitých, do velmi blízkého příbuzenstva křižáků (dříve se jí říkalo křižák temnostní). Je to hojný druh obývající nehluboké podzemní prostory, prostory mezi balvany v sutích, ve vchodech do jeskyň, ve sklepích, dolech.
Areál rozšířeníEuropean (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark (Preference: Vysoká)
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (121 použitých nálezů)
Meta menardi (Latreille, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování11224
Fotografie01006
Individuální sběr19481946
Neurčeno1848029
Zemní past1551529
Prosev1113
Eklektor2002
Smyk2862
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (121 použitých nálezů)
Meta menardi (Latreille, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy1121
Interiéry budov620212
Jeskyně5131019
Skalní a suťové biotopy1101
Stinné skály nižších poloh21015
Skály a sutě v horách2512
Neurčeno2175742
Kamenité suti nižších poloh1151826
Výsadby jehličnanů2002
Rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Vnější stěny budov1101
Suťové a roklinové lesy2126
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy