Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 39× 22× 63×

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy63 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr919329
Prosev0101
Neurčeno69022
Zemní past1808
Nárazová past1001
Smyk0101
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov514120
Ruderály0202
Vnější stěny budov2124
Neurčeno815029
Suché křoviny0101
Lužní lesy nížin1102
Zahrady1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1202
Suché doubravy0101
Kamenité suti nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy