Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Not endangered 76× 43× 119×

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

Czech namepavučenka lulková
Threat levelNot endangered
Records119 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1964, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2022 , Ondřej Konvička
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant probably
Altitude150-1450

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (119 used records)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past10069047
Prosev3406
Individuální sběr411010
Vysavač2101
Neurčeno1425051
Smyk3203
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (119 used records)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy0004
Neurčeno2040060
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin4205
Lesy1001
Louky0001
Kamenolomy0101
Písčiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod1605
Bahnité břehy0201
Suché lesní lemy2101
Slaniska1101
Jasanoolšové lemy vodotečí0301
Mezofilní louky0101
Rašeliniště2617010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Rašelinné bory2103
Podmáčené smrčiny0101
Suché doubravy0202
Mokřadní vrbiny1101
Paseky0201
Porosty borůvek8001
Mokré louky2101
Horské bučiny1102
Lesostepní doubravy81108
Močály1001
Přirozené lesy0101
Výsadby listnáčů461601
 MalesFemalesJuvenilesRecords