Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 79× 14× 98×

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

České jménoplachetnatka trávová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy98 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (98 použitých nálezů)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5004
Zemní past11233053
Individuální sběr910015
Neurčeno310012
Eklektor0101
Smyk10013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (98 použitých nálezů)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1001
Travnaté stepi1001
Neurčeno164024
Rašeliniště15706
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Louky50020
Úhory1102
Suché louky2203
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Mokré louky1206
Mezofilní louky3202
Kamenité suti nižších poloh1001
Ruderály1101
Ovocné sady s luční vegetací12208
Porosty borůvek5002
Lesostepní doubravy1001
Lesní okraje0002
Lesy8802
Paseky25601
Výsadby jehličnanů25903
Močály1001
Haldy a výsypky0001
Suché doubravy1103
Horské smrčiny1501
alpínské trávníky1001
Břehy tekoucích vod0402
 SamciSamiceMláďataNálezy