Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened 46× 23× 70×

Clubiona subtilis L. Koch, 1867

Czech namezápředník drobný
Threat levelAlmost threatened
Records70 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record 2022 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-800

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (70 used records)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4608
Vysavač0202
Prosev4609
Zemní past108115
Individuální sběr6309
Žlutá miska4606
Neurčeno2530218
Eklektor0201
Sklepávání3002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (70 used records)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokré louky3204
Ruderály1102
Neurčeno2227220
Močály4104
Bylinné porosty břehů0101
Mezofilní louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2616
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
Slaniska1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Suché křoviny3201
Rašeliniště65010
Výsadby jehličnanů0101
Mokřadní olšiny0201
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Suťové a roklinové lesy1001
Okraje silnic2001
Paseky1001
Haldy a výsypky1101
Vlhké lesní lemy1101
Lesostepní doubravy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody4502
Lužní lesy nížin1001
Suché doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords