Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Not endangered 170× 11× 185×

Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833

Czech namepavučenka zahrocená
Threat levelNot endangered
Records185 nálezů, 62 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-1350

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (185 used records)
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev3564537
Zemní past5951063
Neurčeno11177048
Smyk1112011
Individuální sběr1938024
Eklektor0101
Sklepávání0401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (185 used records)
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Luční ostřicové mokřady0202
Mokré louky1915514
Horské bučiny3001
Dubohabřiny1001
Neurčeno145114069
Rašeliniště3259038
Ostřicové porosty stojatých vod2504
Výsadby jehličnanů1404
Lesní okraje1001
Bylinné porosty břehů0302
Mokřadní olšiny61406
Močály2906
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3406
Skály a sutě v horách1001
Haldy a výsypky0002
Lesy2103
Bučiny nižších poloh2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lužní lesy nížin0404
Rašelinné bory0002
Porosty borůvek0202
Kamenité suti nižších poloh0101
Břehy tekoucích vod2002
Horské smrčiny11606
Podmáčené smrčiny0303
Mezofilní louky0101
Úhory1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords