Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Almost threatened 10× 82× 17× 116×

Clubiona subsultans Thorell, 1875

Czech namezápředník podkorní
Threat levelAlmost threatened
Records116 nálezů, 67 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (116 used records)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr915020
Sklepávání4206
Pozorování0101
Smyk3504
Zemní past719026
Žlutá miska1001
Neurčeno1133245
Prosev3709
Eklektor0504
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (116 used records)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké lesní lemy1001
Horské smrčiny2506
Mezofilní louky1001
Mokré louky2104
Výsadby jehličnanů415015
Podmáčené smrčiny0101
Neurčeno1332051
Rašeliniště3607
Pastviny1001
Porosty borůvek1001
Písčiny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1201
Močály2103
Břehy tekoucích vod0101
Lesy0703
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4427
Suťové a roklinové lesy0302
Bučiny nižších poloh0101
Paseky1203
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
Ruderály0101
Výsadby listnáčů0101
Acidofilní bory0101
Úhory0101
Lesostepní doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords