Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Not endangered 119× 23× 144×

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

Czech namepavučenka hučková
Threat levelNot endangered
Records144 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2021 , Pavel Vonička
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (144 used records)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past28373092
Žlutá miska1001
Neurčeno24272132
Individuální sběr164011
Sklepávání0202
Prosev1001
Smyk6705
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (144 used records)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno47312147
Suché doubravy252105
Okraje silnic32704
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Písčiny0201
Louky24204
Horské biotopy0202
Xerotermní travinobylinná společenstva21308
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby listnáčů2002
Suché louky6715019
Lužní lesy nížin1001
Reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod3002
Stinné skály nižších poloh1001
Ovocné sady s luční vegetací24707
Ostatní pole24004
Mokré louky7605
Pastviny4201
Ruderály14206
Horské smrčiny0101
Lesní okraje3002
Suché křoviny16302
Úhory6202
Haldy a výsypky0005
Bylinné porosty břehů3101
Výsadby jehličnanů0101
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci5206
Lesostepní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords