Records by time  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered 64× 32× 100×

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák načervenalý
Threat levelEndangered
Records100 nálezů, 65 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2023 , Anna Knoulichová
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-1200

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (100 used records)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie4183215
Individuální sběr14111529
Neurčeno88024
Smyk147118
Zemní past3207
Sklepávání0011
Prosev6106
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (100 used records)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů3414
Horské smrčiny1001
Mokré louky11518
Vlhké lesní lemy2024
Louky2103
Neurčeno2010040
Paseky2103
Močály21365
Úhory0202
Lesní okraje1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Louky a pastviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4454
Slaniska1001
Rašeliniště1405
Luční ostřicové mokřady1124
Břehy tekoucích vod1001
Ostřicové porosty stojatých vod2102
Kamenolomy0011
Suché louky0012
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Přirozené lesy0001
Výsadby listnáčů1001
Lužní lesy nížin1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords