Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Not endangered 71× 90×

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867

Czech namezápředník listový
Threat levelNot endangered
Records90 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (90 used records)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4409
Zemní past1318221
Individuální sběr213014
Neurčeno1318038
Eklektor2103
Sklepávání1304
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (90 used records)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy3305
Suché lesní lemy1001
Neurčeno1214238
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Suťové a roklinové lesy0102
Lesní okraje1203
Suché doubravy5306
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Louky a pastviny0303
Lužní lesy nížin0101
Břehy tekoucích vod0101
Haldy a výsypky0001
Lesy2103
Výsadby listnáčů51304
Přirozené lesy0002
Luční ostřicové mokřady1203
Mokřadní olšiny1001
Močály0101
Podmáčené smrčiny0101
Lesní cesta0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Rašeliniště1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1201
alpínské trávníky0101
Suché křoviny0101
Ruderály0101
Bučiny nižších poloh1001
Skalní stepi na vápenci1001
Výsadby jehličnanů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords