Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 71× 90×

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867

České jménozápředník listový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy90 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (90 použitých nálezů)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4409
Zemní past1318221
Individuální sběr213014
Neurčeno1318038
Eklektor2103
Sklepávání1304
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (90 použitých nálezů)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy3305
Suché lesní lemy1001
Neurčeno1214238
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Suťové a roklinové lesy0102
Lesní okraje1203
Suché doubravy5306
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Louky a pastviny0303
Lužní lesy nížin0101
Břehy tekoucích vod0101
Haldy a výsypky0001
Lesy2103
Výsadby listnáčů51304
Přirozené lesy0002
Luční ostřicové mokřady1203
Mokřadní olšiny1001
Močály0101
Podmáčené smrčiny0101
Lesní cesta0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Rašeliniště1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1201
alpínské trávníky0101
Suché křoviny0101
Ruderály0101
Bučiny nižších poloh1001
Skalní stepi na vápenci1001
Výsadby jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy