Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Not endangered 182× 192×

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)

Czech namepavučenka velká
Threat levelNot endangered
Records192 nálezů, 67 kvadrátů
First record 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (192 used records)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1226017
Žlutá miska0101
Prosev0101
Zemní past233530127
Neurčeno4015140
Smyk2006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (192 used records)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů3514014
Neurčeno4916154
Výsadby listnáčů0101
Porosty borůvek0001
Mokřadní olšiny7106
Rašeliniště8509
Ostřicové porosty stojatých vod2001
Horské smrčiny2103
Břehy tekoucích vod1212013
Výsadby jehličnanů4003
Močály2103
Mokré louky307021
Stinné skály nižších poloh2203
Louky50011
Acidofilní bory1101
Ostatní pole1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny9722022
Pastviny3103
Úhory1001
Ruderály6604
Suché křoviny1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8206
Širokolisté horské nivy1001
Lužní lesy nížin3003
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Přirozené lesy3003
Štěrkové břehy řek3402
 MalesFemalesJuvenilesRecords