Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Not endangered 212× 48× 262×

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

Czech namepavučenka vlhkomilná
Threat levelNot endangered
Records262 nálezů, 77 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2021 , Pavel Vonička
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (262 used records)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2251472159
Prosev321018
Individuální sběr67012
Nárazová past0101
Neurčeno8936062
Smyk213010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (262 used records)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1421101120
Mokřady1003
Lesy0001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2406
Bylinné porosty břehů1304
Lužní lesy nížin3912023
Rašeliniště8657044
Výsadby jehličnanů0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Horské biotopy6105
Ostřicové porosty stojatých vod1403
Těžební jámy0101
Suché louky0301
Stinné skály nižších poloh1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1003
Haldy a výsypky0012
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
Mokré louky13308
Louky0404
Mokřadní olšiny6205
Břehy tekoucích vod3603
Močály2204
Horské bučiny0001
Mezofilní louky1203
Ruderály9203
Stojaté a pomalu tekoucí vody2001
Pastviny1101
Dubohabřiny2001
Širokolisté horské nivy2102
Suché křoviny0101
Luční ostřicové mokřady1102
Podmáčené smrčiny1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords