Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 36× 24× 77×

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)

České jménokřižák mostní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy77 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Viktor Střeštík
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Tree trunks (Preference: Nízká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-800

Literatura

Habitus of Larinioides species © Oto Zimmermann

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = Larinioides cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided. © Ondřej Machač
Animals within a population differ consistently in behavior over time and/or across conditions. A general question is how such differences
referred to as personalities are maintained through evolution. One suggested mechanism is a nonrandom mate choice, which
has been supported in species in which mate choice associates with direct material benefits. Much less is known about mating patterns
and personality in species where males provide only sperm and in which the benefits of female choice are based only on good
and/or compatible genes. The bridge spider Larinioides sclopetarius Clerck (Araneidae) exhibits heritable between-individual differences
in intrasex aggressiveness. We studied mating probabilities by aggressiveness type of both sexes, and success in sperm
competition of aggressive versus nonaggressive males. We staged trials that resemble field conditions: 4 males (2 aggressive and 2
nonaggressive) had simultaneous choice between an aggressive and a nonaggressive female. Although there were no differences in
initial approaches of male types toward female types, aggressive males mainly mated with aggressive females, and nonaggressive
males more likely mated with nonaggressive females. Female aggressiveness type was not related to fecundity, which may be a consequence
of equal food supply in the laboratory. However, in double-mating trials using the sterile-male technique to measure paternity of
aggressive versus nonaggressive males, we found that sons of aggressive parents fathered relatively more offspring. We conclude that
assortative mating by aggressiveness type might maintain between-individual differences in aggressiveness in Larinioides sclopetarius.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie13645105110
Individuální sběr1221421
Neurčeno416129
Smyk11119
Zemní past5706
Prosev0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov818110
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Neurčeno622438
Okraje silnic1163710516
Bylinné porosty břehů0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Lužní lesy nížin0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Ruderály2202
Mokré louky0201
Močály0101
Skalní a suťové biotopy0101
Dubohabřiny1001
Interiéry budov41509
Louky1102
Kamenolomy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy