Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Almost threatened 82× 35× 119×

Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862

Czech namezápředník mechový
Threat levelAlmost threatened
Records119 nálezů, 64 kvadrátů
First record 1929, J. Baum, Baum 1929
Last record 2022 , Tomáš Krejčí
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1450

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (119 used records)
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1916030
Prosev57112
Individuální sběr818020
Neurčeno1621038
Žlutá miska7106
Smyk30011
Eklektor0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (119 used records)
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno2921050
Rašeliniště9519
Travnaté stepi1001
Suché louky1304
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Suché křoviny2101
Úhory1001
Ovocné sady a vinohrady0101
Bučiny nižších poloh1102
Mokré louky1106
Haldy a výsypky0001
Močály1001
Lesy0101
Kamenolomy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Mokřadní olšiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje1001
Výsadby jehličnanů0101
Paseky0101
Porosty borůvek4104
alpínské trávníky0101
Skalní stepi na vápenci517016
Louky0005
Lesostepní doubravy0202
Louky a pastviny0202
Suché doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords