Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 82× 43× 125×

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

České jménosnovačka stromová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy125 nálezů, 61 kvadrátů
První nález 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (125 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5836
Individuální sběr754543
Smyk68013
Nárazová past4207
Neurčeno2421137
Prosev0702
Eklektor539012
Sklepávání2305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (125 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2326138
Suché lesní lemy0101
Lužní lesy nížin549014
Dubohabřiny2405
Výsadby jehličnanů1102
Lesní okraje4707
Mokré louky1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Suché křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Ruderály2304
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1002
Bučiny nižších poloh0101
Vlhké doubravy1102
Suťové a roklinové lesy0122
Výsadby listnáčů22047
Louky a pastviny1001
Suché doubravy1001
Stinné skály nižších poloh1411
Ovocné sady s luční vegetací1113
Suché louky0202
Lesy218017
Přirozené lesy0201
Interiéry budov0202
Reliktní bory na skalách0001
Močály0101
Mezofilní louky0102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Břehy tekoucích vod4101
 SamciSamiceMláďataNálezy