Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 69× 71× 142×

Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834)

České jménopokoutník polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy142 nálezů, 59 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.) (Gr., Az.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (142 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr198018
Zemní past4320058
Smyk5207
Žlutá miska1001
Neurčeno4716051
Prosev0124
Eklektor1102
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Haldy a výsypky2001
Neurčeno5421077
Suťové a roklinové lesy3003
Mezofilní louky3104
Lužní lesy nížin6207
Suché doubravy3002
Suché louky3226
Bylinné porosty břehů0202
Lesostepní doubravy1001
Interiéry budov0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Ovocné sady s luční vegetací2002
Okraje silnic0101
Kamenolomy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Břehy tekoucích vod3102
Lesy0001
Lesní okraje1002
Přirozené lesy1102
Slaniska1001
Výsadby jehličnanů1103
Rašelinné bory0002
Pastviny0101
Výsadby listnáčů2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Ruderály1304
Dubohabřiny18301
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Skalní stepi na vápenci4001
Stojaté a pomalu tekoucí vody3001
Suché křoviny0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy