Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 56× 60× 124×

Cercidia prominens (Westring, 1851)

České jménokřižák trnečkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy124 nálezů, 61 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr213116
Smyk510618
Fotografie1324
Zemní past309136
Vysavač0101
Prosev5126
Neurčeno89039
Pozorování0101
Žlutá miska1102
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy0112
Vlhké lesní lemy1102
Mokré louky0101
Travnaté stepi1001
Suťové a roklinové lesy2002
Neurčeno1712151
Mezofilní louky0101
Lužní lesy nížin1001
Písčiny1102
Reliktní bory na skalách1101
Dubohabřiny0103
Luční ostřicové mokřady4114
Okraje silnic0101
Lesy1324
Vřesoviště nižších poloh0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Paseky1001
Suché lesní lemy0112
Suché doubravy1304
Lesní okraje2204
Ovocné sady s luční vegetací1001
Ostatní pole0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Rašeliniště1103
Břehy tekoucích vod0011
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci3103
Suché louky0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Pozemní komunikace0411
Močály0022
Acidofilní bory4116
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy2002
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy1001
Rašelinné bory1001
Výsadby listnáčů0402
Výsadby jehličnanů0201
 SamciSamiceMláďataNálezy