Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Not endangered 121× 30× 154×

Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879)

Czech namepavučenka dlouhočelá
Threat levelNot endangered
Records154 nálezů, 78 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (154 used records)
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk816024
Individuální sběr813013
Sklepávání1054036
Zemní past513013
Neurčeno1655062
Prosev61006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (154 used records)
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky1705
Neurčeno937049
Rašeliniště917019
Mezofilní louky0101
Mokré louky4508
Paseky1001
Močály213011
Bylinné porosty břehů1304
Ostřicové porosty stojatých vod21304
Břehy tekoucích vod1102
Xerotermní travinobylinná společenstva01004
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1302
Pastviny7703
Porosty borůvek2001
Rašelinné bory0101
Kamenolomy0302
Písčiny0101
Horské biotopy1001
Louky1304
Louky a pastviny2301
Reliktní bory na skalách0101
Lesní okraje3706
Výsadby jehličnanů3806
Ovocné sady s luční vegetací0101
Úhory1905
Luční ostřicové mokřady0101
Výsadby listnáčů0202
Lesní cesta1001
Haldy a výsypky0101
Suché doubravy1001
Bučiny nižších poloh0101
Kamenité suti nižších poloh0001
Suché křoviny0002
alpínské trávníky0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords