Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Not endangered 142× 58× 207×

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

Czech namepavučenka hvozdní
Threat levelNot endangered
Records207 nálezů, 71 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean - ME (South Siberia
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (207 used records)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr128010
Prosev1116014
Zemní past2531574124
Neurčeno921056
Smyk3203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (207 used records)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní stepi na jiných horninách1001
Dubohabřiny1302
Lužní lesy nížin6403
Neurčeno2924182
Mezofilní louky2001
Mokřady1001
Suché doubravy4448034
Výsadby listnáčů382204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Porosty borůvek0101
Lesostepní doubravy2113013
Reliktní bory na skalách3204
Kamenité suti nižších poloh7105
Ovocné sady s luční vegetací1001
Haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
Ruderály2002
Lesy7850313
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
Suché křoviny1102
Výsadby jehličnanů7704
Bučiny nižších poloh3002
Luční ostřicové mokřady1001
Lesní okraje2202
Pastviny1001
Suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords