Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 118× 50× 168×

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

České jménopokoutník stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy168 nálezů, 61 kvadrátů
První nález 1960, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (168 použitých nálezů)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1823430
Zemní past823717958
Neurčeno6145474
Žlutá miska1001
Smyk5203
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi0202
Kamenolomy0303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1405
Paseky0101
Nízké xerofilní křoviny0101
Polní biotopy1001
Ruderály5104
Neurčeno765617787
Suché doubravy3003
Písčiny4045
Jeskyně0101
Suché křoviny1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2101
Rašeliniště1001
Suché louky15607
Stinné skály nižších poloh0201
Lesní okraje2202
Xerotermní travinobylinná společenstva11227
Kamenité suti nižších poloh2133
Louky1201
Haldy a výsypky2102
Skalní stepi na vápenci2515014
Dubohabřiny1101
Interiéry budov6506
Porosty borůvek1001
Výsadby jehličnanů0011
Lesostepní doubravy8005
 SamciSamiceMláďataNálezy