Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 129× 21× 150×

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)

České jménopavučenka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy150 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (150 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1082019
Individuální sběr2283041
Neurčeno1551049
Zemní past30271135
Smyk0101
Eklektor6705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (150 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů2505
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3002
Kamenolomy1001
Lesy0101
Horské smrčiny0606
Interiéry budov1001
Lužní lesy nížin6305
Neurčeno1681054
Vnější stěny budov1001
Bučiny nižších poloh01106
Kamenité suti nižších poloh13509
Suché louky0301
Mokřadní vrbiny1001
Močály0202
Lesní okraje5504
Stinné skály nižších poloh1840016
Horské bučiny85608
Suché doubravy0503
Ruderály0401
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
Skalní stepi na vápenci0101
Rašeliniště0302
Skalní a suťové biotopy2101
Jeskyně0101
Mokřadní olšiny0202
Podmáčené smrčiny0202
Přirozené lesy4205
Suťové a roklinové lesy0302
Paseky2403
Haldy a výsypky00111
 SamciSamiceMláďataNálezy