Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Not endangered 99× 30× 141×

Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843

Czech namezápředník obecný
Threat levelNot endangered
Records141 nálezů, 73 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude250-1550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (141 used records)
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk148016
Individuální sběr1613016
Sklepávání1318419
Neurčeno3027163
Žlutá miska2002
Prosev4205
Zemní past816020
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (141 used records)
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Písčité břehy1001
Suché louky4406
Vlhké lesní lemy1001
Rašeliniště3333132
Horské smrčiny0101
Pastviny3202
Neurčeno1514047
Mezofilní louky1001
Porosty borůvek0404
Kamenité suti nižších poloh2203
Bučiny nižších poloh1102
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Mokřadní vrbiny2102
Reliktní bory na skalách0101
Suťové a roklinové lesy1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Louky0102
Podmáčené smrčiny1001
Močály4345
Luční ostřicové mokřady3202
Výsadby jehličnanů4108
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Mokré louky0102
Výsadby listnáčů1101
alpínské trávníky3504
Haldy a výsypky1001
Skalní stepi na vápenci1001
Lesní okraje0101
Úhory1202
Písčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords