Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 99× 29× 140×

Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843

České jménozápředník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy140 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (140 použitých nálezů)
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1613016
Sklepávání1318419
Neurčeno3027163
Smyk138015
Žlutá miska2002
Prosev4205
Zemní past816020
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (140 použitých nálezů)
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky4406
Vlhké lesní lemy1001
Rašeliniště3333132
Horské smrčiny0101
Pastviny3202
Neurčeno1514047
Mezofilní louky1001
Porosty borůvek0404
Kamenité suti nižších poloh2203
Bučiny nižších poloh1102
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Mokřadní vrbiny2102
Reliktní bory na skalách0101
Suťové a roklinové lesy1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Louky0102
Podmáčené smrčiny1001
Močály4345
Luční ostřicové mokřady3202
Výsadby jehličnanů4108
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Mokré louky0102
Výsadby listnáčů1101
alpínské trávníky3504
Haldy a výsypky1001
Skalní stepi na vápenci1001
Lesní okraje0101
Úhory1202
Písčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy