Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 153× 26× 181×

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)

České jménoskálovka cibulová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy181 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Greece
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (181 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5509
Zemní past181732135
Prosev0101
Neurčeno410029
Smyk5002
Eklektor4105
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (181 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Okraje silnic1001
Neurčeno3518043
Výsadby jehličnanů4327231
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché doubravy0203
Výsadby listnáčů0101
Suché křoviny0101
Suťové a roklinové lesy2201
Lesy4412037
Rašeliniště216018
Dubohabřiny12304
Horské smrčiny1002
Rašelinné bory7505
Lesní okraje4005
Skály a sutě v horách1102
Ovocné sady a vinohrady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva9001
Porosty borůvek0001
Paseky7005
Acidofilní bory0101
Močály0101
Luční ostřicové mokřady1001
Bučiny nižších poloh3102
Mokřadní olšiny2002
Širokolisté horské nivy1102
Horské bučiny3203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Louky0101
Suché louky1001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Kamenité suti nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy