Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Not endangered 3x 5x 321x 19x 348x

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833)

Czech nameplachetnatka kuželová
Threat levelNot endangered
Records348 nálezů, 91 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude400-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (313 used records)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2528325
Zemní past6516298233
Sklepávání3303
?0202
Smyk193185344
Prosev2305
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (266 used records)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské smrčiny103118014
Louky0101
mezofilní louky232826
rašeliniště3131227
luční ostřicové mokřady0101
horská vřesoviště2604
dubohabřiny3316
mokré louky53011
bažinné olšiny1315
rašelinné bory2001
kosodřevina0101
bylinné porosty břehů0302
Lesy5335014
reliktní bory na skalách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva21518
ostřicové porosty stojatých vod1001
paseky9867135
výsadby jehličnanů4550420
Lesní okraje4506
pastviny2202
suché křoviny0101
haldy a výsypky0003
Louky74128
osluněné skály nižších poloh1102
úhory191004
širokolisté horské nivy158184014
podmáčené smrčiny5607
Acidofilní bory0011
kamenolomy1001
Přirozené lesy1002
ruderály3202
bučiny nižších poloh18507
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod3305
kamenité suti nižších poloh1103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
lesostepní doubravy8304
horské bučiny14112605
Močály1001
ovocné sady bez bylinné vegetace3202
travnaté stepi6202
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020