Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 322× 23× 353×

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833)

České jménoplachetnatka kuželová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy353 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (353 použitých nálezů)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2831431
Zemní past6486277230
Neurčeno714137
Smyk193183342
Sklepávání3303
Prosev5609
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (353 použitých nálezů)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny104120017
Neurčeno128138184
Louky75129
Mezofilní louky6101
Rašeliniště3131227
Luční ostřicové mokřady0202
Porosty borůvek1303
Dubohabřiny3204
Mokré louky53011
Mokřadní olšiny1315
Rašelinné bory2001
Mokřadní vrbiny0101
Bylinné porosty břehů0302
Lesy5335014
Reliktní bory na skalách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva21518
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Paseky9867135
Výsadby jehličnanů4550420
Lesní okraje4506
Pastviny192927
Suché křoviny0101
Haldy a výsypky0003
Stinné skály nižších poloh1102
Úhory191004
Širokolisté horské nivy158184014
Podmáčené smrčiny5506
Acidofilní bory0011
Kamenolomy1001
Přirozené lesy1002
Ruderály3202
Bučiny nižších poloh18507
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod3305
Kamenité suti nižších poloh1103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Lesostepní doubravy8304
Suché doubravy0112
Horské bučiny14112605
Horská vřesoviště1301
Močály1001
Ovocné sady s luční vegetací3202
Suché louky6202
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy