Records by time  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 80× 80×

Phalangium opilio Linnaeus, 1758

Czech namesekáč rohatý
Records80 nálezů, 74 kvadrátů
Last record 2023 , Ondřej Machač
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude150-950

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae. © Oto Zimmermann

Tento příspěvek navazuje na seznamy prací zabývajících se sekáči (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky (B EZDĚČKA 2008, 2010), obsahujících 381 citací z let 1869 až 2009. Dodatečně se nám, za pomoci kolegů (viz poděkování), podařilo nalézt 26 dalších prací českých a slovenských autorů z let 1975 až 2009, které zde nyní doplňujeme. Doplněné citace se týkají především výsledků biospeleologických výzkumů slovenských jeskyň.

Zajímavostí je práce Jaroslava Šafaříka z poloviny 19. století, v níž je pravděpodobně poprvé v českém jazyce charakterizován sekáč: „Zajisté každý z laskavých čtenářů všimnul si na zahradách neb po zdech neobyčejného dlouhonoháče, který v obecném mínění též za pavouka platí; jest to pavouk nohatý (Phalangium opilio), a nepatří k vlastním pavoukům, nýbrž stojí trochu níže, liší se makadly nitkovitými a tím že dýchá vzdušnicemi; velice nápadným ho činí náramné, až půl druhého palce dlouhé nohy, které sedí na těle kulatém velikosti hráchu, a každá noha, jsouc utržena, velmi dlouho ještě se pohybuje. Ve dne obyčejně sedí, v noci běhá a živí se malým hmyzem, je-li jich více pohromadě zavřeno, usmrcuje a vyssává silnější slabšího.“ (ŠAFAŘÍK 1859).

V hlavní části tohoto příspěvku podáváme přehled 44 opilionologických prací, jež byly v obou zemích zaregistrovány s vročením 2010 a 2011.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (80 used records)
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 MalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování107112
Fotografie2103
Individuální sběr1411321
Smyk610412
Zemní past3031923
Sklepávání0101
Neurčeno4903
Prosev0052
Vysavač1001
Závěsné padací pasti11701
Nárazová past3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (80 used records)
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 MalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov1510422
Výsadby listnáčů1001
Mezofilní louky8396
Písčiny1002
Mokré louky1302
Suché lesní lemy1202
Paseky3202
Vřesoviště nižších poloh1102
Ruderály0412
Kamenolomy5903
Louky0002
Okraje silnic1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny71047
Lesy0004
Suché louky1002
Bučiny nižších poloh1102
Mokřady2001
Travnaté stepi5203
Suché doubravy0101
Suché křoviny0312
Ostatní pole1201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3503
Haldy a výsypky0031
Rašeliniště1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky11701
Dubohabřiny1301
Mokřadní olšiny3001
Ovocné sady s luční vegetací1401
Pastviny7501
 MalesFemalesJuvenilesRecords