Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 270× 16× 296×

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka štětinatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy296 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (296 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past116394591231
Prosev0203
Neurčeno1915035
Individuální sběr1923017
Smyk101508
Sklepávání2902
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (296 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2883699171
Suché doubravy181003
Okraje silnic1102
Rašeliniště618013
Výsadby jehličnanů6505
Louky826027
Horské biotopy141806
Úhory749507
Lesy2203
Haldy a výsypky2209
Xerotermní travinobylinná společenstva12808
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Suché louky2608
Břehy tekoucích vod0202
Kamenité suti nižších poloh5205
Podmáčené smrčiny1201
Pastviny823904
Mokré louky4325017
Rašelinné bory0001
Ruderály12508
Ovocné sady s luční vegetací5850014
alpínské trávníky62707
Bučiny nižších poloh1301
Porosty borůvek12703
Ostatní pole30410109
Mezofilní louky139107015
Acidofilní bory2101
Paseky21904
Dubohabřiny12804
Suché křoviny8604
Přirozené lesy1001
Širokolisté horské nivy2102
Bylinné porosty břehů0201
Horské smrčiny351408
Horské bučiny1001
Horská vřesoviště0101
Lesní okraje1001
Bahnité břehy2101
Lesostepní doubravy1001
Výsadby listnáčů0101
Skalní stepi na vápenci4205
Louky a pastviny263108
 SamciSamiceMláďataNálezy