Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 92× 40× 134×

Clubiona comta C. L. Koch, 1839

České jménozápředník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy134 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Af.) (NC
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (134 použitých nálezů)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1405
Zemní past2221542
Individuální sběr410012
Nárazová past1102
Žlutá miska2101
Neurčeno1943343
Sklepávání0404
Prosev0404
Eklektor914021
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách1102
Suché louky1304
Neurčeno1835246
Kamenolomy2002
Louky0001
Lesní okraje0202
Mezofilní louky0101
Lužní lesy nížin3305
Vřesoviště nižších poloh1001
Suché lesní lemy2202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1101
Dubohabřiny0101
Reliktní bory na skalách0101
Mokré louky0101
Výsadby jehličnanů2103
Lesostepní doubravy3104
Suťové a roklinové lesy0132
Suché doubravy4936
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3002
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesy717022
Louky a pastviny0101
Horské bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Bučiny nižších poloh1505
Stinné skály nižších poloh1201
Rašeliniště0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Skalní stepi na vápenci2103
Přirozené lesy0001
Břehy tekoucích vod0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Ovocné sady s luční vegetací4002
Paseky0101
alpínské trávníky0301
Výsadby listnáčů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy