Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Not endangered 82x 22x 104x

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Czech namesnovačka doubravní
Threat levelNot endangered
Records104 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (62 used records)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk97013
Sklepávání3481210
Žlutá miska1001
Individuální sběr719215
Zemní past4281018
Nárazová past3003
Prosev1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (69 used records)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Křovinatý plášť lesa5304
výsadby listnáčů2002
Suťové lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Floristicky pestré křoviny1403
Acidofilní bukové bučiny2102
Skalní a suťové biotopy1202
Rašelinné březiny a bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
Vlhké louky1001
Slatiniště3202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Květnaté bučiny0502
Močály01002
Lužní lesy11002
Porosty vysokých ostřic0101
Kamenité sutě0303
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny2304
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Přirozené lesy0512
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesní okraje01119
Parky0101
Kultury jehličnanů0011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy017163
Suťové a roklinové lesy01451
Smrkové monokultury0101
Lesy1402
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0701
Skalní stepi na vápencových podkladech0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords