Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 135× 82× 218×

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

České jménoplachetnatka kotvovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy218 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (218 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1131026
Prosev1507
Smyk48012
Zemní past801461138
Sklepávání0304
Vysavač111102
Neurčeno112026
Nárazová past0101
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (218 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Suché lesní lemy1001
Travnaté stepi1102
Vřesoviště nižších poloh0101
Neurčeno2871184
Mokřady0001
Lesní okraje0101
Lesy0001
Lesostepní doubravy0404
Xerotermní travinobylinná společenstva6507
Polní biotopy61003
Ostatní pole722010
Interiéry budov0202
Ruderály818019
Obilná pole0001
Suťové a roklinové lesy1102
Mokřadní olšiny1001
Lužní lesy nížin0202
Lesy0101
Reliktní bory na skalách0101
Mokré louky3205
Kamenolomy0101
Skalní stepi na vápenci0202
Suché louky6607
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2204
Pastviny1504
Jeskyně0201
Stinné skály nižších poloh0101
Močály0101
Ovocné sady s luční vegetací1713013
Horské bučiny0201
Porosty borůvek0101
Suché křoviny51307
Acidofilní bory1001
Úhory41003
Dubohabřiny0201
Paseky2002
Louky1102
Rašeliniště1102
Výsadby jehličnanů1101
Přirozené lesy0101
Vlhké lesní lemy1101
Haldy a výsypky0002
Ovocné sady a vinohrady1301
Bylinné porosty břehů1101
Výsadby listnáčů1001
Suché doubravy0202
 SamciSamiceMláďataNálezy