Records by time  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Not endangered 96× 23× 130×

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837

Czech namečelistnatka ptačí
Threat levelNot endangered
Records130 nálezů, 75 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1150

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (129 used records)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk5161625
Individuální sběr615323
Sklepávání5162731
Neurčeno723136
Eklektor0011
Zemní past34110
Prosev1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (130 used records)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Vlhké lesní lemy2304
Lužní lesy nížin0817
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché křoviny0202
Podmáčené smrčiny0022
Rašeliniště3469
Bylinné porosty břehů0324
Horské smrčiny0112
Lesní okraje0245
Výsadby listnáčů0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Suťové a roklinové lesy1134
Písčiny1414
Neurčeno310330
Močály2779
Luční ostřicové mokřady1303
Bučiny nižších poloh0314
Výsadby jehličnanů1013
Suché louky4415
Xerotermní travinobylinná společenstva2404
Břehy tekoucích vod0503
Lesostepní doubravy1001
Pastviny0101
Skalní stepi na vápenci1001
Suché doubravy0112
Kamenolomy0101
Louky a pastviny1012
Mokré louky1012
Reliktní bory na skalách0094
Mokřadní olšiny0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesy1202
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky0041
 MalesFemalesJuvenilesRecords