Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 96× 21× 128×

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837

České jménočelistnatka ptačí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy128 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (128 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr615323
Smyk5151624
Sklepávání5162731
Neurčeno723136
Eklektor0011
Zemní past34110
Prosev1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (128 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Vlhké lesní lemy2304
Lužní lesy nížin0817
Suché křoviny0202
Podmáčené smrčiny0022
Rašeliniště3469
Bylinné porosty břehů0324
Horské smrčiny0112
Lesní okraje0245
Výsadby listnáčů0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Suťové a roklinové lesy1134
Písčiny1414
Neurčeno310330
Močály2779
Luční ostřicové mokřady1303
Bučiny nižších poloh0314
Výsadby jehličnanů1013
Suché louky4415
Xerotermní travinobylinná společenstva2404
Břehy tekoucích vod0503
Lesostepní doubravy1001
Pastviny0101
Skalní stepi na vápenci1001
Suché doubravy0112
Kamenolomy0101
Louky a pastviny1012
Mokré louky1012
Reliktní bory na skalách0094
Mokřadní olšiny0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesy1202
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky0041
 SamciSamiceMláďataNálezy