Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered 167× 63× 233×

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

Czech namepavučenka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records233 nálezů, 83 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2021 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (233 used records)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past218831133
Individuální sběr9207
Prosev57011
Neurčeno7632079
Eklektor8403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (233 used records)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno9040097
Lesy203013
Horské smrčiny0202
Suché louky2205
Ruderály0101
Suťové a roklinové lesy4105
Lužní lesy nížin1410017
Bučiny nižších poloh0101
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy363006
Kamenolomy5003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Rašeliniště2103
Dubohabřiny18104
Haldy a výsypky1014
Stinné skály nižších poloh11709
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3003
Výsadby jehličnanů315016
Lesostepní doubravy202012
Kamenité suti nižších poloh1001
Širokolisté horské nivy1001
Mokré louky1002
Suché křoviny11107
Úhory2002
Paseky9106
Horská vřesoviště3001
Porosty borůvek1101
Mezofilní louky1001
Bylinné porosty břehů181401
Lesní okraje0101
Výsadby listnáčů8102
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Acidofilní bory1101
Skalní stepi na vápenci1001
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords